welcome

Kontakt

Dane firmy

Technetsa spółka z o.o. - z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod nr KRS 0000164151 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki. Kapitał zakładowy 100 000,– zł w całości wpłacony.

NIP: 524-20-86-077
REGON: 012780833
Konto: PEKAO S.A. VI O/Warszawa
26 1240 1082 1111 0000 0387 4806

Pracownicy

Hurt:

Detal:

Księgowość

Partnerzy